Věrnostní systém - poker - soutěž
Věrnostní systém - GONG - soutěž
Úvod > Poker > Pravidla

Pravidla Pokerroom Excellent

 1. Oficiálním herním jazykem je čeština a angličtina.
 2. Zasedací pořádek bude určen náhodným losem. Není možnost měnit si místa během turnaje s výjimkou table balance.
 3. Na začátku hry bude určena na jednom ze stolů pozice buttonu, tato pozice platí i na ostatních stolech. Každé místo obdrží losovací kartu, nejvyšší hodnota určí dealer button. Při rovnosti hodnot rozhoduje barva v pořadí piky, srdce, káry, kříže (spades, hearts, diamonds, clubs).
 4. Při balancování stolů odchází od stolu hráč, který v následující hře bude na pozici big blind. Pokud tento hráč už byl v rámci table balance přesazován, je možno v rámci omezování migrace uvolnit hráče následujícího. Konečné rozhodnutí závisí na floormanovi.
 5. Při rozpouštění stolu si hráči losují pozici ke zbývajícím stolům, tam hra pokračuje podle předchozího rozesazení včetně pozice buttonu a povinných sázek.
 6. Pokud hráč při přesedání získá místo mezi small a big blindem, může pokračovat ve hře až ve chvíli, kdy se bude nacházet na buttonu nebojednu pozici před buttonem (na pozici cutoff). Nový hráč může přijít rovnou na pozici button za předpokladu, že hráč před ním odehrál na této pozici alespoň jednu hru (každý má právo na button).
 7. Pokud nastane situace, že hraje pouze big blind a před rozdáním ke stolu přibude nový hráč (ať už z důvodu rozpuštění stolu nebo table balance), může tento hrát „pouze big blind“, aniž by mezi ním a pozicí button bylo alespoň jedno volné místo.
 8. Přesazení či noví hráči u stolu dostávají okamžitě karty a přebírají povinnosti pozice, na které sedí.
 9. Při sesedání k finálovému stolu si všichni hráči znovu losují pozice. Dealer button je určen losem.
 10. Všechny žetony musí být na viditelném místě po celý čas hry. Žetony by měly být uspořádány přehledně pro ostatní účastníky hry, při nerespektování může být hráč požádán o srovnání svých žetonů, případně pro přepočítání. Odnášení žetonů od stolu není povoleno s výjimkou přesedání.
 11. Ve hře se nesmí používat cizí žetony.
 12. Prohlášení o sázce je závazné při hře v pořadí. Hra mimo pořadí je považována za závaznou s výjimkou případu, že vynechaný hráč vsadí či navýší (dojde ke změně akce).
 13. Úmyslné hraní mimo pořadí může být potrestáno, obzvlášť pokud se jedná o provinění z malicherného důvodu (např. kouření, opakovaná nepozornost apod.) nebo pokud může vážně ovlivnit průběh hry (all-in situace).
 14. Pokud hráč má úmysl dorovnat sázku, ale nevšiml si navýšení, má možnost zahodit karty a přijít o vložené chipy, nebo dorovnat plnou částku. Příklad: Blindy 25/50, hráč A navýší na 200, hráč B navýší na 700, hráč C oznámí call a dorovná 200. Po upozornění na re-raise oznámí, že si akce nevšiml a měl v úmyslu dorovnat 200. Poté může karty zahodit a přijít o 200, nebo dorovnat celou částku 700. Opakovaná či úmyslná špatná hra ve smyslu tohoto pravidla může vést v povinnost dorovnat celou částku, případně další penalizaci.
 15. Minimální sázka je vždy big blind. Minimální raise je vždy ....
 16. Pokud hráč umístí žeton vyšší hodnoty bez předchozího prohlášení, jedná se o dorovnání. Pokud je umístěno více žetonů bez slovní deklarace, jedná se o navýšení na hodnotu žetonů.
 17. Pokud hráč slovně nedeklaruje předem výši sázky, musí být všechny žetony odděleny jedním tahem, jinak se jedná o tzv. string bet (v tomto případě platí pouze první žeton nebo skupina žetonů a platí sázka podle pravídla 15. Slovní deklarace je závazná. Pokud hráč zahlásí „raise“ a poté oddělí žetony v hodnotě menší než minimální výše sázky, jedná se o minimální navýšení. Pokud hráč umístí počet žetonů či slově deklaruje hodnotu menší než minimální navýšení, jedná se o minimální navýšení v případě, že se jedná alespoň o 50% minimálního navýšení. V opačném případě se jedná o call. Doporučujeme nejprve zahlásit velikost sázky.
 18. Není povoleno navýšení sázky naslepo před rozdáním karet, tzv. straddle. Výjimka platí pro cash game (viz speciální pravidla)
 19. Pokud hráč navýší sázku, další hráč jde all-in a ostatní hráči dorovnají, může původní raiser znovunavýšit pouze v případě, že se jedná alespoň o minimální navýšení.
 20. Pokud dojde k rozdělení potu, nedělitelná část je dána hráči na horší pozici.
 21. Žeton s nejnižší nominální hodnotou bude vyřazen z turnaje, pokud už není potřebný v struktuře blindů a ante. Všechny žetony s nižší nominální hodnotou jsou dealerem přímo vyměněné za žetony s vyšší nominální hodnotou, pokud je to možné. Zbylé žetony jsou shromážděny a nahrazeny žetonem či žetony s vyšší hodnotou zaokrouhlené nahoru, o tyto žetony se losuje. Každému hráči je rozdána jedna karta za každý žeton nízké hodnoty, vyšší žeton získává hráč či hráči s nejvyšší kartou. Každý může získat během chip race maximálně jeden žeton. Během chip race není možné vypadnout z turnaje.
 22. Je doporučeno, aby se hráči dostavili včas na začátek turnaje. Pozdní registrace je možná během určitého časového intervalu, zpravidla do první přestávky včetně. Opozdilcům jsou průběžně odebírány povinné sázky. Pokud je v turnaji povoleno re-entry (koupě „mrtvoly“ hráčem, který z turnaje již vypadl, maximálně jednou na osobu), platí pro tyto hráče stejné podmínky jako pro opozdilce.
 23. Všem stackům, včetně tzv. mrtvol, jsou rozdávány karty a platí povinné sázky. Pozici, na které se hráč po ukončení rozdávání karet nenachází u stolu, jsou sebrány karty.
 24. Hráč, který ukáže svoje karty mimo situace k tomu určené, ztrácí iniciativu a nesmí sázet či navyšovat sázky, ale pouze dorovnat či zahodit. Zároveň bude dealerem napomenut a při opakovaném či záměrném provinění mu budou karty sebrány a hráč bude fold, případně může být penalizován. Toto platí i pro případ, kdy hráč je poslední na řadě a rozhoduje se o dorovnání soupeřova all-inu.
 25. Není povoleno ukazovat své karty hráčům aktivním v dané hře. Při ukázání karet neaktivním hráčům je povinnost na vyžádání ukázat karty ostatním hráčům po ukončení hry (pravidlo známé jako "show one, show all"). Toto platí i pro cash game.
 26. Pokud je jeden hráč all-in, ostatní se nesmí domlouvat například na odcheckování do riveru ani diskutovat o kartách či plánovaných tazích.
 27. Při showdown ukazuje první své karty hráč, který jako poslední sázel nebo navyšoval sázku v jakémkoliv sázkovém kole. Pokud nikdo během celé hry nesázel či nenavyšoval, ukazují se karty ve stejném pořadí, v jakém se hráči vyjadřují.
 28. Ukazují se vždy obě karty a to i pokud druhá karta není v dané situaci významná. Pokud má hráč slabší karty, může je zahodit bez ukázání (muck). Pokud hráč ukáže své karty mimo pořadí, hráč, který měl původně ukazovat, má právo své karty zahodit bez ukázání (muck).
 29. Není povoleno žádat o odkrytí karet, které nezasáhly do hry.
 30. Pokud dojde k vyřazení dvou nebo více hráčů ve stejný okamžik, o lepším umístění rozhoduje vyšší počet žetonů před začátkem hry. Pokud nelze jednoznačně určit pořadí, hráči si dělí body a výhru rovným dílem.
 31. Pokud se při rozdávání otočí jedna karta face-up, jedná se o regulérní rozdávání, pokud se nejedná o první tři karty (první karta pro hráče na SB, BB a UTG). Tato karta je vyřazena ze hry, hráč se pro dané kolo rozdávání vynechá a náhradní karta je mu rozdána jako poslední.
 32. Pokud dealer odkryje společné karty dříve, než je ukončeno sázkové kolo, jsou tyto karty neplatné. Tyto karty se vrátí zpět do balíčku (bez spálených karet a bez zahozených karet), dojde k novému zamíchání. Pokud nebude možné oddělit „aktivní“ karty od karet již zahozených, bude pot rozdělen rovným dílem mezi všechny aktivní hráče.
 33. Hráč má na rozhodování jednu minutu od doby, kdy jeho soupeři požádají o dodatečný čas. V tom případě floorman začne odpočítávat, po uplynutí jedné minuty odpočítá 10 sekund. Pokud se hráč ani do této doby nerozhodne, jsou jeho karty považovány za fold. Pokud soupeři tohoto pravidla zneužívají (nebo neměl hráč dostatek častu na přemýšlení), je možné požadavek "time" odmítnout.
 34. Turnaj se vždy dohrává do konce (s výjimkou satelitů a dalších speciálních případů). Je možno akceptovat dohody mezi hráči (deal), pokud souhlasí všichni aktivní hráči. Tato dohoda je poté považována za závaznou. V dealu je povinnost dohrát turnaj do konce pouze pokud se bude jednat o bodovaný turnaj.
 35. Spolupráce hráčů nebo jiná forma podvádění při hře je přísně zakázána.
 36. Hráči mimo hru nesmějí diskutovat o probíhající hře ani o odložených kartách. Toto platí i pro hráče, kteří jsou aktivní v dané hře, pokud se jedná o multi-way pot. Nelze ani dopředu deklarovat zamýšlenou akci (například chystané dorovnání all-inu soupeře apod.).
 37. Hráči u stolu jsou povinni zachovávat pravidla slušného chování. Za nevhodné chování se považuje zejména používání hrubých nebo vulgárních výrazů, opakované provokování soupeřů s cílem znesnadnit soustředění a rozhodování, hraní pod nadměrným vlivem alkoholu či jiných látek, fyzické napadání soupeře nebo dealera. Nevhodné chování může být potrestáno penalizací, obzvláště nevhodné chování dokonce diskvalifikací.
 38. Kouření u turnajových stolů je zakázáno. Pokud hráč chce kouřit mimo přestávku, je povinnen opustit stůl a během jeho potřeby jsou všechny karty fold, aby nedocházelo k narušování plynulosti hry a hry mimo pořadí.
 39. Hráči by měli hrát bez zbytečných průtahů a měli by vždy dávat pozor, aby nezdržovali hru. Pokud bude hráč dělat aktivity, které ho budou od hry odvádět, bude vyzván, aby v nich nepokračoval.
 40. Sankce za nedodržení pravidel jsou slovní napomenutí, ztrátou nároku na výhru (dead hand), vyloučením ze hry na určitý časový úsek, vyloučení z turnaje. V případě opakujících se prohřešků se budou sankce stupňovat.
 41. Cílem těchto pravidel je plynulost a atraktivnost hry a spravedlivost při rozhodování. Ve výjimečných situacích může být v zájmu spravedlnosti ustoupeno od důsledného výkladu a dodržování pravidel. Konečné rozhodnutí má floorman.
 42. Organizátoři si vyhrazují právo zrušit nebo změnit libovolnou událost ve prospěch hráčů a turnaje.
 43. Garantovaný prizepool bude platný pouze v případě, když v oficiálním čase začátku turnaje bude v casinu registrováno minimálně 10 hráčů.
 44. Tyto pravidla nabývají účinnosti od 22.1.2012
 45. Speciální pravidla pro cashgame

  1. Během zahájení cashgame se losuje dealer button. Hráči si mohou vybrat pozici podle svého uvážení.
  2. Pokud se ke stolu přisedne další hráč, může počkat na big blind nebo vložit sázku v hodnotě big blindu, při navýšení je tato částka započítána do celkové sázky, při foldu o ni hráč přichází. Toto platí i po opětovném přisednutí hráče, pokud během své pauzy vynechal velký blind, po jeho opětovném přisednutí platí předcházející pravidlo. Pokud hráč vynechá pouze malý blind, po přisednutí odevzdá malý blind do potu a tato částka není započtena do případného dorovnání či navýšení.
  3. Pokud si hráč přisedne mezi button a small blind, může si „koupit button“. Malý blind dá do potu a postne velký blind. Hráči, kteří měli být na pozici small blind a big blind povinné sázky nedávají. Přisednuvší hráč dostává karty jako první a po flopu se jako první vyjadřuje. V následující hře je tentýž hráč na buttonu a blindy dávají hráči, kteří na těchto pozicích měli být v předchozí handě.
  4. Hráčům, kteří se nenacházejí u stolu, jsou rozdávány karty do té doby, než bude na pozici big blind. Pokud je na pozici big blind a během rozdávání není fyzicky přítomen u stolu, nejsou mu rozdány karty. Další hry se může zůčastnit, pokud zaplatí small blind (přímo do potu, o tuto sázku přichází) a zároveň big blind (započítává se do aktuálního sázkového kola), nebo opět počká na pozici big blind. Do té doby je u něj ukazatel „missed blind“.
  5. Sázka straddle je povolena. Povolen je i re-straddle a dále až do pozice buttonu. Straddle je vždy dvojnásobek big blindu, re-straddle je dvojnásobek předchozí sázky, pokud není určeno jinak.
  6. Kouření během cash game je povoleno.
  7. Během all-in konfrontace nemají povinnost ukazovat své karty dříve než po riveru. Pokud se o vítězné kombinaci rozhoduje na základě showdownu, musí být ukázány obě karty.
  8. Je povoleno požádat o odkrytí karet v dalším sázkovém kole (rabbit hunting). Podmínkou je, že souhlasí všichni hráči aktivní v daném sázkovém kole. Hráč, který o tuto službu požádá, je povinen zaplatit spropitné dealerovi.
POKEROVÉ UDÁLOSTI A AKTUALITY:

Zobrazit všechny aktuality

Aktuální JACKPOT
26627, 15

Akceptujeme

Vyberte si hotovost nebo zaplaťte svou útratu kreditní kartou, přijímáme tyto platební karty:

Přijímáme tyto karty

Casino Excellent
Copyright © 2011 Sumba s.r.o.
powered by
Tvorba internetových obchodů a www stránek - Abcool
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS